Anthony Wildcats


 

2005 Schedule
Record: 3-7-0   
WKTeamSCTeamSC  
TSanta Teresa, NMv20mAnthonyf6
#Hatch, NMv42mAnthonyy0
mAnthonyv23TFort Hancockd7
3Van Hornv38mAnthonyv34
9/23 L@Marfav34mAnthonyv23
mAnthonyv33LJuarez Academia, Mexv10E
7Kermitv1mAnthonyy0D
10/21 nAlpinev37mAnthonyr16D
10/28 PCranev54mAnthonyf6D
11/4 mAnthonyv477Tornillov27D
2005 Schedule
DateOpponentScore 
1 Santa Teresa, NML6-20
2 Hatch, NML0-42
3 Fort HancockW23-7
3 Van HornL34-38
9/23 @MarfaL23-34
6 Juarez Academia, MexW33-10E
7 KermitL0-1D
10/21 AlpineL16-37D
10/28 CraneL6-54D
11/4 TornilloW47-27D
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 180-338-7
2019(3-8)  
2018(1-9)  
2017(3-7)  
2016(7-4)  
2015(4-7)  
2014(0-10)  
2013(1-8)  
2012(0-7)  
2011(0-8)  
2010(2-7)  
2009(2-8)  
2008(1-9)  
2007(7-4)  
2006(5-4)  
2005(3-7)  
2004(2-8)  
2003(8-2)  
2002(4-5)  
2001(3-6)  
2000(1-9)  
1999(2-8)  
1998(3-7)  
1997(3-6)  
1996(7-3)  
1995(7-3)  
1994(7-1)  
1993(1-7)  
1992(0-8)  
1991(1-8)  
1990(3-6)  
1989(9-2)  
1988(5-5)  
1987(5-5)  
1986(5-5)  
1985(3-6-1) 
1984(5-5)  
1983(1-9)  
1982(6-4)  
1981(9-1)  
1980(4-3-3) 
1979(4-5-1) 
1978(1-6-1) 
1977(5-4)  
1976(3-7)  
1975(2-7)  
1974(0-9)  
1973(1-7)  
1972(6-4)  
1971(0-9)  
1970(3-7)  
1969(3-6)  
1968(1-8)  
1967(4-6)  
1966(3-5-1) 
1965(1-9)  
 
View Previous Seasons
LSFN All-Time Record 180-338-7
2019(3-8)  
2018(1-9)  
2017(3-7)  
2016(7-4)  
2015(4-7)  
2014(0-10)  
2013(1-8)  
2012(0-7)  
2011(0-8)  
2010(2-7)  
2009(2-8)  
2008(1-9)  
2007(7-4)  
2006(5-4)  
2005(3-7)  
2004(2-8)  
2003(8-2)  
2002(4-5)  
2001(3-6)  
2000(1-9)  
1999(2-8)  
1998(3-7)  
1997(3-6)  
1996(7-3)  
1995(7-3)  
1994(7-1)  
1993(1-7)  
1992(0-8)  
1991(1-8)  
1990(3-6)  
1989(9-2)  
1988(5-5)  
1987(5-5)  
1986(5-5)  
1985(3-6-1) 
1984(5-5)  
1983(1-9)  
1982(6-4)  
1981(9-1)  
1980(4-3-3) 
1979(4-5-1) 
1978(1-6-1) 
1977(5-4)  
1976(3-7)  
1975(2-7)  
1974(0-9)  
1973(1-7)  
1972(6-4)  
1971(0-9)  
1970(3-7)  
1969(3-6)  
1968(1-8)  
1967(4-6)  
1966(3-5-1) 
1965(1-9)